Wedstrijdreglement Vins d’Alsace Sopexa: Het ultieme evenwicht

zondag, 14 november, 2010 - 10:15

Dit wedstrijdreglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd van Sopexa, Rue Luxembourg 47-51, 1020 Brussel die de Vlaamse Media Maatschappij (vtmkoken.be), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede)organiseert.

2. Periode

De wedstrijd loopt gedurende de campagne CREMANT D’ALSACE op vtmkoken.be vanaf 17/11/2011 t/m 29/11/2011. 

3. Wie kan deelnemen

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij, AEG en hun gelieerde vennootschappen,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vlaamse Media Maatschappij houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Media Maatschappij opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer kan maximum 1 prijs gewonnen worden.

De Vlaamse Media Maatschappij kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door de Vlaamse Media Maatschappij voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

Bezoekers van vtmkoken.be kunnen deelnemen aan de wedstrijd georganiseerd door Sopexa “Het ultieme evenwicht" en maken hiermee kans om één van de 10 Bongo Bons Gastronomie voor 2 personen te waarde van € 84.90 of één van de 50 flessenopeners sommelier te winnen. Hiervoor moeten ze antwoorden op de 1 vragen (antwoord te vinden op http://www.vinsalsace.com/be/fl/ ), én op een schiftingsvraag. Deelnemers dienen verplicht hun contactgegevens in te vullen.

5. De prijs

Sopexa schenkt na afloop van de campagne op vtmkoken.be (van 17/11 tot 29/11/2011) 10 Bongo Bons Gastronomie voor 2 personen ter waarde van € 84,50 en 50 flessenopenaars sommelier. Winnaars van deze prijzen zijn de personen die het juiste antwoord hebben gegeven op de  vraag én op de schiftingsvraag of deze laatste het dichtst benaderde.

De Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld en/of achteraf te koop aangeboden worden via publieke aankondiging zoals o.a. website.

6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de

wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).

Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Uitslagen en beslissingen van de Vlaamse Media Maatschappij en/of AEG en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt

de wedstrijd en de organisatoren.

De Vlaamse Media Maatschappij en/of AEG kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de Vlaamse Media Maatschappij en/of AEG ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan de Vlaamse Media Maatschappij en/of AEG niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet kan worden deelgenomen.

De winnaars van de wedstrijd verlenen de Vlaamse Media Maatschappij en AEG de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of

tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de Vlaamse Media Maatschappij.

Elke deelnemer geeft de Vlaamse Media Maatschappij door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat de Vlaamse Media Maatschappij de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van de Vlaamse Media Maatschappij. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de Vlaamse Media Maatschappij kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De Vlaamse Media Maatschappij kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.